Algemene Voorwaarden van Crohnproof
 
Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Uitoefening van herroepingsrecht
Artikel 8 – Annuleringsbeding consulten 
Artikel 9 – De prijs en betaling
Artikel 10 – Aansprakelijkheid
Artikel 11 – Vrijwaring en garanties
Artikel 12 – Intellectuele eigendom
Artikel 13 – Geheimhouding
Artikel 14 – Opzegging
Artikel 15 – Klachtenregeling
Artikel 16 – Slotbepalingen 
 
Artikel 1 – Definities
1.    In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a.     Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, die minimaal 18 jaar is en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
b.    Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
c.     Partijen: consument en ondernemer samen;
d.    Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
e.    Diensten: een overkoepelend begrip voor aanbod die de ondernemer op zijn website aan de consument aanbiedt ten behoeve van de consument.
f.     Consulten: een (online) dienst dat via een medium voor videogesprekken, telefonisch of persoonlijk wordt uitgevoerd.
g.     Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
h.    Dag: kalenderdag;
i.      Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
j.      Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
k.     Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
2.    Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bedingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
3.    Deze algemene voorwaarden worden bedongen ten behoeve van iedere derde die, al dan niet in dienstverband, bij de uitvoering van de overeenkomst wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Crohnproof
Dokter van Deenweg 108
8025 BK Zwolle
 
Website: www.crohnproof.com
Telefoonnummer: +3138 20 22 754
 
E-mailadres: info@crohnproof.com
 
KvK-nummer: 68491352
BTW-identificatienummer: NL198781763B04
 
Lid van De Werkgroep ter Bevordering van de Evolutionaire Geneeskunde (WBEG nr. 1716) en tevens in het bezit van een Nederlands diploma Orthomoleculair voedingscoach.
 
Artikel 3 – Toepasselijkheid
1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2.    Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
 
Artikel 4 – Het aanbod
1.    Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.    Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3.    Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
o de prijs inclusief belastingen;
o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig
zijn;
o het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
o de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst;
o de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer
de prijs garandeert;
o de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van
de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan
het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
o de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het
kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst
herstellen;
o de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden
gesloten;
 
Artikel 5 – De overeenkomst
1.    De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.    Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst kosteloos ontbinden.
3.    Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.    De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.    De ondernemer zal bij de dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst;
6.    De ondernemer is gerechtigd derde partijen in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst en de levering van diensten.
7.    De ondernemer neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft geen garantie omtrent het bereiken van het beoogde resultaat, tenzij een resultaat uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen en dit resultaat met voldoende bepaalbaarheid is omschreven.
 
Artikel 6 – Herroepingsrecht
1.     Bij de aankoop van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. De bedenktijd verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de overeenkomst op afstand wordt gesloten.
2.     De consument is, bij het ontbinden van de overeenkomst binnen de herroepingstermijn in het vorige lid, een vergoeding verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de overeenkomst dat door de ondernemer is nagekomen en wordt berekend op grond van de totale prijs zoals is vastgesteld in de overeenkomst.
 
Artikel 7 – Uitoefening van herroepingsrecht
1.    Indien de consument de overeenkomst wenst te herroepen, brengt de consument de ondernemer hiervan op de hoogte door middel van het modelformulier voor herroeping of schriftelijk op andere ondubbelzinnige wijze.  
2.    Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle eventueel aanvullende overeenkomsten van rechtswege eveneens herroepen.  
 
Artikel 8 – Annuleringbeding consulten
1.     Diensten met betrekking tot consulten komen tot stand conform artikel 5 van deze algemene voorwaarden.
2.     In afwijking van artikel 6 en 7 heeft de consument geen mogelijkheid tot herroeping bij consulten.
3.     Indien de consument verhinderd is op het afgesproken tijdstip en datum om deel te nemen aan het consult, dan dient de consument uiterlijk 24 uur van tevoren de ondernemer op de hoogte te stellen. Pas dan kunnen partijen kosteloos een nieuwe datum overeenkomen.
4.     Wordt binnen 24 uur voor aanvang van het consult geannuleerd, dan kunnen partijen een nieuwe datum tegen een nieuwe betaling overeenkomen.
5.     Het is niet mogelijk om gemiste consulten op een later tijdstip in te halen, tenzij sprake is van aantoonbare overmacht.
6.     Wanneer de consument wegens technische redenen niet kan inloggen, voor een consult, op Skype of via een ander medium voor een videogesprek, dan dient hij ter stond de ondernemer hiervan te informeren. De ondernemer bepaalt vervolgens of het consult kan worden ingehaald.
7.     Indien de consument te laat inlogt op het betreffend medium waarop het consult is ingepland, dan wordt de oorspronkelijke afspraak niet met de vertragingstijd verlengd. Tevens kan de gemiste tijd niet worden ingehaald.
8.     Bij afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende Nederlandse feestdagen, wordt de bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Inzake een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.
9.     De ondernemer is gerechtigd om meerwerk in rekening te brengen zodra het consult langer duurt dan de voorafgaand overeengekomen consulttijd.  
 
Artikel 9 – De prijs en betaling
1.     De in het aanbod van de diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
2.     Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
3.     Prijsverhogingen binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4.     Prijsverhogingen vanaf drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5.     Betaling door de consument dient via iDEAL of andere payment provider te geschieden, voorafgaand aan de afname van een dienst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
6.     De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 
Artikel 10 – Aansprakelijkheid
1.     Deze algemene voorwaarden vormen geen beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van de ondernemer, die op grond van de wet niet kan worden beperkt of kan worden uitgesloten.
2.     De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat de consument in strijd heeft  gehandeld met enige bepaling uit overeenkomst en algemene voorwaarden.
3.     De ondernemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade in welke vorm dan ook.
4.     De aansprakelijkheid van de ondernemer is in ieder geval gemaximeerd tot het bedrag dat de verzekeraar van de ondernemer in voorkomend geval uitkeert.
 
Artikel 11 – Vrijwaring en garanties
1.     De ondernemer is geen arts en heeft geen medische kennis. De consument dient te allen tijde voorafgaand bij het in gebruik nemen van de dienst zijn/haar arts te raadplegen.
2.     De ondernemer geeft uitdrukkelijk geen garanties omtrent het beoogde resultaat van het online programma en (online) consulten.
 
Artikel 12 – Intellectuele eigendom
1.     De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de inhoud van de diensten berusten bij de ondernemer.
2.     Het is de consument niet toegestaan iets van de website, online programma etc. te verveelvoudigen en openbaar te maken, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier dan na schriftelijke toestemming van de ondernemer.
3.     De consument is niet gerechtigd om zijn rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst te verkopen en/of over te dragen aan enige derde, tenzij anders is overeengekomen.
4.     De ondernemer is gerechtigd om zijn rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst te verkopen en/of over te dragen, zonder toestemming van de consument.
 
Artikel 13 – Geheimhouding
1.     Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Deze verplichtingen gelden ook voor ingeschakelde derden.
2.     Informatie geldt als vertrouwelijk tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk anders door de wederpartij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
3.     De geheimhoudingplicht geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregelen de ondernemer een informatieplicht opleggen.
 
Artikel 14 – Opzegging
1.     De ondernemer is bevoegd om de uitvoering van zijn verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk op te zeggen, indien de consument:
a.      In strijd handelt met enige bepaling van deze algemene voorwaarden;
b.     Handelingsonbekwaam is verklaard of onder bewind is gesteld;
c.      Een verzoek tot toelating tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen heeft ingediend;
d.     Tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen is toegelaten;
e.     Een eigen aangifte tot faillietverklaring heeft ingediend of
f.      Failliet is verklaard.
 
Artikel 15 – Klachtenregeling
1.    Klachten over de dienstverlening van de ondernemer dienen door de consument, binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht, schriftelijk of per e-mail (info@crohnproof.com) bij de ondernemer gemeld te worden.
2.    Een klacht doet niets af aan eventuele verplichtingen van de consument aan de ondernemer alsmede de rechten en plichten die hieruit voortvloeien.
3.     Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
4.     Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
5.    Indien een klacht gegrond is, zal de ondernemer alsnog nakomen zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor de consument aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de consument tijdig en schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
6.     Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 
Artikel 16 – Slotbepalingen
1.    Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien de ondernemer van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
2.    Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
3.    Op overeenkomsten tussen Partijen waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
4.    Bij vertaling van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden steeds bepalend voor de uitleg van de algemene voorwaarden.
5.    Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 juni 2018.